Monthly Archives: พฤษภาคม 2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗ㅇ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 15 พฤษาคม 2567 องค์​การบริหาร​ส่วนต​ำ​บล​ขาม​เฒ่า​พัฒนา​ ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม​องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครั […]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา เรื่อง ผลการสรร […]