ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ข้อมูลการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม

  1. รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร “การดำเนินการทางวินัยข้าราชการหรือฬนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร ๕ วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  2. รายงานการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙”
  3. รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร”การเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา การใช้ภาษาในหนังสือราชการ ภายใน และภายนอก การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโครงการ การเขียนรายงานการ ประชุมและการทำลายหนังสือราชการ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
  4. เรื่อง รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการบันทึกแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การติดตามและเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการบันทึกผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในระบบ e-plan”
  5. รายงานผลการการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบัญทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิคส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ”