รายงานการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙”