รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน