รายงานผลการการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบัญทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิคส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ”