รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร”การเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา การใช้ภาษาในหนังสือราชการ ภายใน และภายนอก การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโครงการ การเขียนรายงานการ ประชุมและการทำลายหนังสือราชการ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”