รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร “การดำเนินการทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร ๕ วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖