สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ของเดือน พฤศจิกายน 2565