สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ของเดือน ธันวาคม 2566