สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ของเดือน มกราคม 2566