สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ของเดือน กุมภาพันธ์ 2566