สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ของเดือน ตุลาคม 2565