เรื่อง รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการบันทึกแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การติดตามและเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการบันทึกผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในระบบ e-plan”