ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
แผนดำเนินงาน
การให้บริการ
ข่าวสารตำบล
ระเบียบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

นายศรีบุญ มังสังคำ 

นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา
สายด่วนนายก 088-888-8888

นายศรีบุญ มังสังคำ 

นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา
สายด่วนปลัด 088-888-8888