นายประเสริฐ เหล่ารัตน์ศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทนผู้อำนวยการ
กองการศึกษา

นางสาวธัญสิริ ม่วงศรี

นักวิชาการศึกษา

นางวิภารัตน์ ลันไธสง

ผู้ช่วยวิชาการศึกษา

นางสาวนฤมล ชุ่มอภัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวธนัณญาณ์ นามบุดดี

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวประริสา  นาแพง

ผู้ดูแลเด็ก