Monthly Archives: มีนาคม 2567

โครงการนวัฒกรรมท้องถิ่น การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายศรีบุญ มังสังคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒน […]

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครั […]

วันที่ 5 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา เรื่อง รายงานงบ […]

วันที่ 12 มีนาคม 2567 องค์​การบริหาร​ส่วนต​ำ​บล​ขาม​เฒ่า​พัฒนา​ ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม​องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา