Monthly Archives: กรกฎาคม 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประสานความ

นายศรีบุญ มังสังคำ นายก อบต. ขามเฒ่าพัฒนา ทำการเปิดงาน […]

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 “โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาอุทุกภัย ” ประจำปี พ.ศ. 2566

นายศรีบุญ มังสังคำ นายก อบต. ขามเฒ่าพัฒนา ทำการเปิดงาน […]

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนาเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายศรีบุญ มังสังคำ นายก อบต. ขามเฒ่าพัฒนา ทำการเปิดงาน “โครงการปลูกต้นไม้ 1 คน 1 กล้า ประจำปี 2566 เฉลิมพระเกียรติ ฯ

นที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายศรีบุญ มังสังคำ นายก อบต. ขามเฒ […]

ร่างข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖