Monthly Archives: พฤศจิกายน 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนาเรื่อง รายงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ […]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลขามเฒ่าพัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนาเรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา (One Stop Service)

เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ […]

วันที่ 1-3 พ.ย 2566 อบต. ขามเฒ่าพัฒนาได้จัดกิจกรรม “โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะ (บริเวณไหล่ทาง)

นายศรีบุญ มังสังคำ นายก อบต. ขามเฒ่าพัฒนาได้จัดกิจกรรม […]