Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2567

การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระ ด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ ส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการ โดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567

การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถาม ทางจริยธรรมหรือคณะทํางาน ขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม โดยให้ แสดงเป็น คำสั่งแต่งตั้งที่เป็นทางการ