นายชเวงศักดิ์ มากชลบท

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพินัย หาญชัย

วิศกรโยธา

นายอนนท์ ไชยอำนวจ

เจ้าพนักงานธุรการ

นายพงษ์ศักดิ์ หาญชัย

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสิทธศักดิ์ หล้าสีดา

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาวมยุรา  ผาสุข

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ