นางสุพัตรา กองสำลี

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวรัชฏาวรรณ กองสำลี

นักพัฒนาชุมชน

นางพัชรี ประจิมนอก

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางธูปทอง  นนสุวรรณ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางมยุรี อนุสัตย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ