นายประเสริฐ เหล่ารัตน์ศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทนผู้อำนวยการ
กองสารณสุข

 

นักวชาการสาธารณสุข

นางสาววิลัยพร คาลารักษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายจำรัส ภูภาษี

พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายไพวัน พุธธรรมโม

คนงานประจำรถขยะ

นายผล คำลือชา

คนงานประจำรถขยะ

นายประพงษ์ บูชาธิวงษ์

คนงานประจำรถขยะ