นายศรีบุญ มังสังคำ

นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา

090-27664533

นายเดชา ภูเงิน

รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา

085-0042074

นายอนันต์ ภูลำต้น

รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา

080-4727319