นางสาวจิราณี  ตรีพรหม

ตำแหน่ง กำนัน
(บ.ขามเจริญ) เบอร์ 091-8320826

นางรุ่งโรจน์  ไปไหน

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

(บ.ขามเฒ่า) เบอร์ 061-5425015

นายวัลลับ  แก้วบรรจักร์

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

(บ.ขามพัฒนา) เบอร์ 093-1021486

นายพงศกร  ทองจันทร์ฮาต

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

(บ.วังบัว) เบอร์ 084-9932802

นายชำนาญ  อันทะนาม

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

(บ.โนนเขวา) เบอร์ 064-9583077

นายปริชญ์ นุริศักดิ์

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

(บ.ดอนเปลือย) เบอร์ 080-3549173

นางจักรแก้ว ไชยมาตย์

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6

(บ.ปอแดง) เบอร์ 000-0000000

นายไชยรัตน์ สมภูมิ

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7

(บ้านน้ำใส) เบอร์ 086-2327057

นายบุญเลิศ ลาสุวรรณ

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8

(บ้านยาง) เบอร์ 080-0935808

นายอดิศักดิ์ รัตน์ถา

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9

(บ.ยางสามัคคี) เบอร์ 090-8516254

นางสาลินี สิงห์วราช

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10

(บ.เปลือยดง) เบอร์

 

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11


(หนองมะแปบ) เบอร์ 000-0000000

นางสุมาลี ลิงลม

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12

(บ.วังบัวหลวง) เบอร์ 097-3145069

นายจรัญธร วงษ์วันดี

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14

(บ.เปลือยทอง) เบอร์ 098-5956620

นายยุทธนา กาสีแพง

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15

(บ.โนนข่า ฯ) เบอร์ 089-6026201

นายประวิทย์ วงษ์ศิลา

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16

(บ.น้ำใสสามัคคี) เบอร์ 089-0547498

นางหนูทัศน์ วงษ์โคกสูง

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17

(บ.วังบัว) เบอร์ 063-0055815

นายประยุทธ ราสุวรรณ

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18

(บ.ยางคำ) เบอร์ 097-3300664

นางสำเริง นนตรี

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 19

(บ.ขามอุดม) เบอร์ 099-6633923

นายทองใบ กองสำลี

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 20

(ขามเฒ่าเมืองทอง) เบอร์ 061-9348245

นางพรทิพย์ ลาสุวรรณ

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 21

(บ.ยางน้อย) เบอร์ 080-0085804