1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. จัดให้มีการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม
4. พัฒนาคุณภาพเด็ก, สตรี, คนชรา,ผู้พิการ,ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ
5. ส่งเสริมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
6. จัดให้มีการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
7. จัดให้มีการบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทั้งทางบก, ทางน้ำ
8. จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อย และสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9. จัดให้มีการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม