นางทองปักษ์ สิงห์สุวรรณ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา หมู่ 4

นางสาวเสาวลักษณ์ ลันศรี

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา หมู่ 14

นางสาวศิริลักษณ์ ละน้อย

เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา หมู่ 9

นางสาวเสาวลักษณ์ ลันศรี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา หมู่ 1

นายธวัชชัย ศิริพยัคฆ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา หมู่ 2

นางทิพรัตน์ บุปผาเฮ้า

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา หมู่ 3

นางสาวธัญญธร พันฤทธิ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา หมู่ 5

นายอรุณศิลป์ ประชุมชัย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา หมู่ 6

นายอนันต์ โสภาพ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา หมู่ 7

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา หมู่ 8

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา หมู่ 10

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา หมู่ 11

นายอุเทน มังสังคำ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา หมู่ 12

นายกุศล จ่ายกระโทก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา หมู่ 13

นายอุทัย ราชไมตรี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา หมู่ 15

นายสมศักดิ์ เหล่าประทุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา หมู่ 16

นายวิมลรัตน์ มะเสนา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา หมู่ 17

นายพินัย โคตรวัฒน์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา หมู่ 18

นางสาวสุภาพร คำลือชา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา หมู่ 19

นางเยาวพา สิงค์คำป้อง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา หมู่ 20

นางรุจาวรรณ รัดถา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา หมู่ 21