นายสุนันท์ วรรณภักดิ์

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวจิราพร คำดี

นักทรัพยากรบุคคล

นางทิวาพร ธรรมทินโน

นักวิเคราะห์นโยบายฯ

นายประสิทธิ์ สวาทพงษ์

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางธิดารัตน์ ไชยศิลป์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนุชจรี หลักทอง

นิติกร

นางมณันญา อ่อนตา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายพงคันที ทิพย์โยธา

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวธัญญลักษณ์ ทิงโคตร

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ

นางสาวโสภิดา ดนตรี

ผู้ช่วยนิติกร

นางสาวชลดา กัลยาลือ

ผู้ช่วยนักจัดการงานทัวไป

นายวิจิตร ฤทธิ์ทรงเมือง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน ฯ

นายปกรณ์ ฤทธิ์ทรงเมือง

พนักงานขับรถยนต์

นางนิภาพร สารสุข

คนงาน

นางสุวรรณา ศรีแก้ว

ภารโรง