นายสุเปรม คณาโจด

ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา

นายประเสริฐ เหล่ารัตน์ศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทนผู้อำนวยการ
กองสารณสุข

นายสุนันท์ วรรณภักดิ์

หัวหน้าสำนักงานปลัด

นางดอกไม้ ศาลารักษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายชเวงศักดิ์ มากชลบท

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวธัญสิริ ม่วงศรี

นักวิชาการศึกษา 

รักษาการแทนผู้อำนวยการ
กองการศึกษา ฯ

นางสาวสุพัตรา กองสำลี

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวสุพัตรา กองสำลี

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

รักษาการแทน ผู้อำนวยการ

กองสาธารณสุข ฯ